Naudodamiesi MultiSiuntos svetainėmis multisiuntos.lt, multiparcels.com, platfrom.multiparcels.com Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB „Multisiuntos“ rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šiose Privatumo ir slapukų naudojimo taisyklėse. UAB „Multisiuntos“ naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, įsidiegiant įskiepius ar integracijas, administruodami, tvirtindami užsakymus, kurdami siuntų lipdukus, užsakydami paslaugas; siųsdami užklausas mums, tame tarpe tokią informaciją kaip: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, kita kontaktinė informacija (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas ar sudaryti Sutartį, aktyvuoti, administruoti paslaugas.

UAB „Multisiuntos“ yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jai yra suteiktas duomenų veldytojo identifikavimo kodas P8267.

Slapukų naudojimas tinklapyje: tinklapyje slapukai nėra renkami. Slapukų naudojimas tinklapyje: tinklapyje slapukai nėra renkami. Slapukų naudojimas tinklapyje: tinklapyje slapukai nėra renkami. Slapukų naudojimas tinklapyje: tinklapyje slapukai nėra renkami.

Bendrosios nuostatos

UAB „Multisiuntos” neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB „Multisiuntos” valdomas elektroninius puslapius, platfromą, įskiepius ar integracijas. UAB „Multisiuntos“ nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB „Multisiuntos“ norėtų naudoti jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, tam privalo būti gautas Jūsų sutikimas.

UAB „Multisiuntos“ vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principai

 • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;
 • Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.
 • Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB „Multisiuntos“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Resublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262 ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 • Apdoroti Jūsų užklausas;
 • Įdiegti MultiSiuntos Įskiepius ar Integracijas;
 • Sudaryti Sutartis;
 • Aktyvuoti mokamas ir/ar papildomas paslaugas;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik gavus Jūsų sutikimą.
Asmens teisės

Suteikęs leidimą tvarkyti savo Asmens duomenis, Jūs turite teisę:

 • Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos Tarybos reglamento ir kitų teisės aktų nuostatų;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 • UAB „Multisiuntos“, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu; [email protected].
 • UAB „Multisiuntos“ Vartotojai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų įskiepiais, integracijomis, sutartimis, mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos perkėlimo, koregavimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu [email protected].
Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo ir slapukų naudojimo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB „Multisiuntos“ gali pakeisti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo ir slapukų naudojimo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu [email protected].

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2021-04-29.