1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
  1. Bendrovė – Uždaroji akcinė bendrovė „Multisiuntos, kurios registruota buveinė yra Saulėtekio al. 15, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 303049361. Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.
  3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  4. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas.
  5. Automatinis būdas – toks veiksmų atlikimo būdas, kai veiksmo atlikimas yra visiškai ar iš dalies automatizuotas.
  6. Darbuotojas – asmuo, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis.
  7. Tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, Bendrovės įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Tvarkytojas (-ai) turi būti registruojami Inspekcijoje.
  8. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys. Duomenų gavėjas (-ai) turi būti registruojami Inspekcijoje
  9. Inspekcija – Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau-ir Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės ir jos Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.
  2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei to reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – siuntų pristatymo paslaugų registravimosi ir/arba užsakymų, atliktų internetu, įgyvendinimas ir kiti teisėti bei iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tikslai.
  4. Bendrovė Taisyklių 2.3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis: (a) vardas; (b) pavardė; (c) elektroninio pašto adresas; (d) telefono numeris; (e) asmens gyvenamosios vietos adresas.
  5. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šiomis Taisyklėmis.
 3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Asmens duomenys tvarkomi naudojant Bendrovėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.
  2. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Darbuotojai ir Tvarkytojai. Kiekvienas Darbuotojas / Tvarkytojas, paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.
  3. Darbuotojas / Tvarkytojas privalo: (a) saugoti Asmens duomenų paslaptį; (b) tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis; (c) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų; (d) nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.
  4. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi Asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, bet ne rečiau nei kartą per 2 mėn., o taip pat atsiradus reikalingumui – pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan. Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. Slaptažodžiai turi būti sudaryti ne mažiau nei iš 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos. Pirmojo prisijungimo metu slaptažodžiai privalomai keičiami.
  5. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Bendrovės vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.
  6. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenų, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Bendrove, arba kai Bendrovės vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.
  7. Tvarkytojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai nutraukiama Tvarkytojo sutartis su Bendrove.
 4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
  1. Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis el. paštu.
  2. Bendrovė, gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Kreipimosi diena alikoma sekanti darbo diena, einanti po Duomenų subjekto paklausimo išsiuntimo Bendrovei el. paštu dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu jo nurodytu el. pašto adresu.
  3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Bendrovei rašytinį prašymą el. paštu. Bendrovė, gavusi tokį prašymą, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo sienos patikrina Asmens duomenis ir ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis.
  4. Bendrovė nedelsdama praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.
  5. Bendrovė užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.
 5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
  1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
  2. Bendrovė be Duomenų subjekto raštu aiškiai išreikšto sutikimo nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras , išskyrus atvejus, kai to reikalauja ir/ar leidžia teisės aktai.
  3. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
 6. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI
  1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyviems įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimams. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens sudaryta komisija.
  2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:

   (a) netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, neteisingų maršrutų (adresų) perduodant duomenis nustatymo ir pan., sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, programinės įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, netinkamas linijų pajėgumas ir apsauga, kompiuterių integravimas į tinklą, kompiuterinių programų apsaugos ir kt.);

   (b) tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į Bendrovės / ofiso, virtualios ar/ir mobilios darbo vietos patalpas, asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, tyčinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, kompiuterinio viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.);

   (c) netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.).

 7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
  1. Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones:

   (a) administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt.);

   (b) techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);

   (c) komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).

   (d) fizines apsaugos priemones (Bendrovės patalpų nuo pašalinių įsibrovimo apsauga).

  2. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti:(a) operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos nustatymą ir laikymosi kontrolę;(b) nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją;(c) sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas);(d) programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų;(e) autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.
  3. Visi Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti Asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo griežtai laikytis Bendrovėje nustatytų Asmens duomenų apsaugos priemonių ir atitinkamų taisyklių, instrukcijų ar tvarkų reikalavimų.
 8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS
  1. Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau nei 12 mėn. nuo jų gavimo.
  2. Suėjus 12 mėn. terminui, asmens duomenys yra sunaikinami arba suarchyvuojami.
 9. ATSAKOMYBĖ
  1. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktuų, reglamentuojančių Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šių Taisyklių reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta atsakomybė.
 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.
  2. Atsakingi Darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.